Ubezpieczenie uzupełniające doradców podatkowych

Czynności w zakresie innym niż te, które obejmuje podstawowe OC doradcy podatkowego (więcej informacji w temacie pod linkiem), rodzą także jego odpowiedzialność wobec osób trzecich i z tego tytułu odpowiedzialność zawodowa takich osób objęta jest ubezpieczeniem uzupełniającym. Ubezpieczenie uzupełniające obejmuje swoim zakresem w szczególności czynności takie jak:

 • Czynności w zakresie innym niż te, które obejmuje podstawowe OC doradcy podatkowego, rodzą także jego odpowiedzialność wobec osób trzecich i z tego tytułu odpowiedzialność zawodowa takich osób objęta jest ubezpieczeniem uzupełniającym

  Autor zdjęcia: kev-shine

  świadczenie usług w dziedzinie innej niż podatkowe zobowiązania publiczne, o ile doradca podatkowy nie wykonuje tego rodzaju usług w powiązaniu z prowadzeniem ksiąg podatkowych i innych ewidencji podmiotów do celów podatkowych,

 • prowadzenie rozliczeń w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania publiczno – prawne, o ile doradca podatkowy nie wykonuje tych rozliczeń w związku z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji podmiotów do celów podatkowych,
 • czynności doradcy podatkowego, jako przedstawiciela bezpośredniego przed organami celnymi w zakresie innym niż podatek od towarów i usług a także akcyza, zobowiązań publicznoprawnych pozostających we właściwości tych organów, działalności naukowo-dydaktycznej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,
 • świadczenie usług rzeczoznawczych, jeżeli doradca podatkowy posiada stosowne uprawnienia lub kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • doradztwo wraz z przygotowaniem stosownych wniosków w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania projektów (inwestycji, szkoleń i doradztwa) współfinansowanych z funduszy Strukturalnych i Spójności Unii Europejskiej oraz bieżącej realizacji (rozliczeń i monitoringu) a także końcowe rozliczenia wymienionych projektów.

Usługi dodatkowe doradców podatkowych

Świadczenie przez doradców podatkowych usług doradczych lub prowadzenie rozliczeń na rzecz innych podmiotów w zakresie innym niż podatkowe zobowiązania publicznoprawne obejmują:

 • świadczenie usług doradczych oraz prowadzenie rozliczeń w sprawach bezpośrednio związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków pomocy publicznej, jak również rozliczeń wykorzystania tych środków.

Ubezpieczanie uzupełniające nie obejmuje czynności doradcy podatkowego, które:

 • polegają na świadczeniu usług informatycznych oraz organizacji i zarządzania w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości,
 • obejmują swoim zakresem doradztwo prawne, ekonomiczne, finansowe oraz usługi w zakresie rzeczoznawstwa.