Ubezpieczenie podstawowe doradców podatkowych

Doradca podatkowy zobligowany jest do posiadania OC doradcy podatkowego. Zakres ubezpieczenia podstawowego obejmuje odpowiedzialność cywilną doradcy podatkowego za szkody wyrządzone na skutek jego działania lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej podczas wykonywania przez niego czynności takich jak:

  • Doradca podatkowy zobligowany jest do posiadania OC doradcy podatkowego

    Autor zdjęcia: Ray_from_LA

    udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub też na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy i wsparcia w tym zakresie,
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy i wsparcia w tym zakresie.

Zakres i warunki podstawowej ochrony

Zakresem podstawowej ochrony ubezpieczeniowej objęte są czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czynności te polegają na prowadzeniu w imieniu i na rzecz podatnika, płatnika oraz inkasenta ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji tego typu sporządzanych do celów podatkowych w myśl legalnej definicji ksiąg podatkowych. Księgi podatkowe definiowane są, jako „księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci”.

Do czynności, które obejmuje ubezpieczenie doradcy podatkowego OC zalicza się również czynności doradcy podatkowego, polegające na reprezentowaniu podatnika, płatnika i inkasenta oraz następców prawnych i reprezentantów tych osób. Suma gwarancji ubezpieczyciela wynosi 10 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, a równowartość tej kwoty w złotówkach określa się na podstawie kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.