Ubezpieczenie nadwyżkowe doradców podatkowych

Oprócz obowiązkowego OC doradcy podatkowego, zawrzeć może on także ubezpieczenie nadwyżkowe (więcej: https://doradca-podatkowy.iexpert.pl/doradca-podatkowy-oc-obowiazkowe/). Ubezpieczenie nadwyżkowe w swoim zakresie obejmuje odpowiedzialność cywilną doradcy podatkowego w trakcie wykonywania przez niego czynności zawodowych, które ujęte zostały w art. 2.1 ustawy o Doradztwie Podatkowym z dnia 5 lipca 1996. Szkody wyrządzone innym podmiotom i osobom trzecim mogą powstać na skutek działania lub zaniechania doradcy podatkowego. Ubezpieczenie nadwyżkowe obejmuje również czynności związane z występowaniem w imieniu płatnika, podatnika i inkasenta przed organami administracji publicznej jak również reprezentowanie w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych.

Warunki ubezpieczenia nadwyżkowego doradców podatkowych

Suma gwarancji dla ubezpieczenia nadwyżkowego stanowi, jak to sama nazwa wskazuje, nadwyżkę ponad sumę gwarancji ubezpieczenia podstawowego na jedno lub wszystkie zdarzenia, które będą miały miejsce w czasie trwania okresu ubezpieczenia

Autor zdjęcia: Mish Sukharev

Łączna suma gwarancyjna na ubezpieczenie podstawowe i nadwyżkowe dla doradców podatkowych wynosi zależnie od opcji:

  • 100 000 zł (sto tysięcy złotych),
  • 125 000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  • 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  • 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych),
  • 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych),
  • 400 000 zł (czterysta tysięcy złotych)
  • 500 000 zł ( pięćset tysięcy złotych).

Suma gwarancji dla ubezpieczenia nadwyżkowego stanowi, jak to sama nazwa wskazuje, nadwyżkę ponad sumę gwarancji ubezpieczenia podstawowego na jedno lub wszystkie zdarzenia, które będą miały miejsce w czasie trwania okresu ubezpieczenia. Suma gwarancji określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe jest zastrzeżona zgodnie z tym rozporządzeniem.

Do ubezpieczenia nadwyżkowego zastosowanie mają przepisy tożsame do tych dotyczących ubezpieczenia podstawowego. Zawarcie umowy nadwyżkowej przez podmiot wykonujący doradztwo podatkowe wyłącza możliwość skorzystania przez niego z ubezpieczenia dodatkowego w tym samym okresie trwania ubezpieczenia.