Ubezpieczenie dodatkowe doradców podatkowych

Oprócz konieczności posiadania ustawowego OC doradcy podatkowego, doradcy podatkowi mogą zawrzeć także ubezpieczenie dodatkowe w jednym z działających na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. Zakres ubezpieczenia dodatkowego obejmuje odpowiedzialność cywilną doradcy podatkowego za szkody wyrządzone w konsekwencji jego działania lub też zaniechania. Dotyczy to analogicznych zdarzeń jak w przypadku podstawowego OC doradcy podatkowego (cdn.: https://doradca-podatkowy.iexpert.pl/doradca-podatkowy-oc-obowiazkowe/). Jednakże zdawać sobie należy sprawę z tego, że występuje tu pewna rozbieżność, gdyż w przypadku ubezpieczenia dodatkowego, doradca podatkowy może wybrać odpowiednią dla niego łączną sumę gwarancji dla ubezpieczenia podstawowego jak i uzupełniającego wynoszącego odpowiednio:

  • Oprócz konieczności posiadania ustawowego OC doradcy podatkowego, doradcy podatkowi mogą zawrzeć także ubezpieczenie dodatkowe w jednym z działających na rynku towarzystw ubezpieczeniowych

    Autor zdjęcia: Kevin Dooley

    100 000 zł,

  • 125 000 zł,
  • 150 000 zł,
  • 200 000 zł.

Podstawa prawna ubezpieczeń dodatkowych

Do ubezpieczenia dodatkowego doradców podatkowych zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczących doradztwo podatkowe, (Dz. U. z 2003 r. nr 211, poz. 2065). Wyjątkiem są tu postanowienia związane bezpośrednio z wysokością sumy gwarancji ubezpieczeniowej, bowiem w przypadku ubezpieczenia dodatkowego jest ona wyższa niż ta określona w rozporządzeniu.