Partner podatnika – doradca podatkowy

Obowiązująca w naszym kraju ustawa o doradztwie podatkowym, wraz z obowiązującymi wewnątrz danych podmiotów korporacyjnymi regulacjami podatkowymi, gwarantują wysoki poziom kompetencji zawodowych doradcy podatkowemu, a także bezpieczeństwo świadczonych przez niego usług.

Prawa i obowiązki doradców podatkowych

Doradcy podatkowi posiadają:Obowiązująca w naszym kraju ustawa o doradztwie podatkowym, wraz z obowiązującymi wewnątrz danych podmiotów korporacyjnymi regulacjami podatkowymi, gwarantują wysoki poziom kompetencji zawodowych doradcy podatkowemu, a także bezpieczeństwo świadczonych przez niego usług

  • wynikające z ustawy, niepodważalne prawo do świadczenia usług na rzecz podatnika w zakresie określania jego obowiązków podatkowych,
  • obowiązek posiadania wysokiego poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, które potwierdzone są przez egzamin państwowy,
  • obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, gwarantujący bezpieczeństwo danych podatnika i jego firmy, które przekazane zostały doradcy w związku z wykonywaną przez niego usługą,
  • prawo do udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych klienta, na podstawie których można dokonać optymalizacji obciążeń podatkowych,
  • prawo do reprezentowania podatnika przed organami podatkowymi w każdym stadium postępowania,
  • obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC doradcy podatkowego za czynności zawodowe (więcej na stronie: https://doradca-podatkowy.iexpert.pl/doradca-podatkowy-oc-obowiazkowe/) , ułatwiające dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy doradcą podatkowym a podatnikiem, istnieje możliwość zwrócenia się przez doradców podatkowych do samorządu w celu rozstrzygnięcia arbitrażowego zaistniałego sporu (o czym kilka słów więcej pod linkiem: http://www.infor.pl/prawo/pomoc-prawna/mediacja/299251,Alternatywne-metody-rozstrzygania-sporow-konsumenckich.html). Doradca podatkowy podlega również odpowiedzialności dyscyplinarnej przed właściwymi organami samorządu zawodowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawodowych określonych prawem oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej obowiązującej dla tej grupy podmiotów.