Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradców podatkowych

Doradcy podatkowi podlegają obowiązkowi posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone klientom podczas wykonywania przez nich czynności związanych z doradztwem podatkowym. Ubezpieczenie doradcy podatkowego (więcej: https://doradca-podatkowy.iexpert.pl/) muszą posiadać:

 • doradcy podatkowi wykonujący swój zawód na własny rachunek i w swoim imieniu, a także ci, działający z formie spółek nieposiadających osobowości prawnej,

 • podmioty zatrudniające doradców podatkowych, czyli podmioty, z którymi doradcy podatkowi wykonujący swój zawód są w stosunku pracy i które są:
 • osobami fizycznymi wpisanymi na listę doradców podatkowych, prowadzącymi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki nie mającej osobowości prawnej,
 • adwokatami, biegłymi rewidentami, radcami prawnymi,
 • organizacjami zawodowymi, które posiadają osobowość prawną, spółdzielniami, stowarzyszeniami lub izbami gospodarczymi, o ile przedmiotem ich działalności statutowej jest także doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków,
 • podmiotami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych,
 • spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd spółki składa się z nie więcej niż dwóch osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym,
 • większość głosów w zgromadzeniu wspólników oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,
 • w spółce akcyjnej wydawane są tylko akcje imienne,
 • zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd danej spółki,

Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego stosuje się do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się wcześniej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.