Obowiązek ubezpieczenia doradców podatkowych

OC doradcy podatkowego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Uzasadnieniem tego obowiązku jest charakter zawodu doradcy podatkowego, który postrzegany jest, jako zawód zaufania publicznego. Obowiązek ubezpieczenia ciąży w szczególności na:

  • doradcy podatkowym wykonującym zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz na tych doradcach podatkowych, którzy są uczestnikami spółek niemających osobowości prawnej,
  • podmiotach prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Warunki ubezpieczenia

OC doradcy podatkowego jest ubezpieczeniem obowiązkowym

Autor zdjęcia: Alexis Fam

Doradca podatkowy znajduje się pod ochroną ubezpieczeniową począwszy od dnia następnego po dniu, w którym zawarł on umowę ubezpieczeniową jednakże nie wcześniej niż w dniu następnym po wpłacie składki lub raty na poczet tej składki. Zawarcie umowy ubezpieczeniowej ma miejsce w chwili wypełnienia stosownego wniosku i dostarczenie go do KRDP oraz spełnieniu wymagań ustawowych. Ubezpieczony ma możliwość wyboru rodzaju ubezpieczenia, które chce zawrzeć, określenia jego zakresu oraz wskazania sumy gwarancji. Jednakże nie może być to suma niższa niż określona w ustawie, czyli 10 tysięcy euro.

W momencie wpłaty składki lub pierwszej raty składki dochodzi do zwarcia umowy ubezpieczeniowej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Za pierwszy dzień okresu ubezpieczenia uznawana jest data wskazana na wniosku. Warunkiem jest jednak opłacenie składki lub jej raty najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia. W każdym przypadku okres ten kończy się z dniem 31 grudnia roku, w którym umowa została zawarta. Istnieje możliwość automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczeniowej, pod warunkiem jednak, iż doradca podatkowy nie spóźniał się z płaceniem składki lub jej rat. Co istotne, nie ma możliwości wstecznego objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Umowa Generalna z dnia 18 grudnia 2003 umożliwia zwiększenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez zawarcie:

  • ubezpieczenia dodatkowego, polegającego na podwyższeniu sumy gwarancyjnejOC doradcy podatkowego,
  • ubezpieczenia nadwyżkowego, polegającego na wyborze dodatkowej sumy gwarancji, która stanowi nadwyżkę nad sumą gwarancji określonych w ubezpieczeniu podstawowym. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu nadwyżkowym jest zastrzeżona na jedno i wszystkie zdarzenia występujące w okresie ubezpieczenia. Suma świadczeń ubezpieczyciela z tytułu wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych, jakie wystąpiły w danym okresie ubezpieczenia nie może jednak przekroczyć ustalonej w warunkach polisy łącznej kwoty gwarancji na wszystkie zdarzenia,
  • ubezpieczenia uzupełniającego, które jest dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem przez niego zawodu,
  • ubezpieczenia uzupełniającego indywidualnie negocjowanego, mogącego obejmować czynności związane ze świadczeniem usług informatycznych oraz organizacji i zarządzania w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości, a także czynności w zakresie doradztwa prawnego niezwiązanego z doradztwem podatkowym oraz doradztwo ekonomiczne i finansowe.